Meet Our Partners

...
Rajarshi Maity

Partner

...
Anannya Chowdhury

Partner

...
J.P. Singh

Partner

...
Mekhla Bhattacharya

Partner

...
Hirak Ghosh

Partner